Thursday, November 8, 2018

वात्रटिका: कोल्होबाची ढुंगोली जळाली


नोट बंदीचा दिवस आठवला 

काळ्या रातीत 
काळी जळाली
कोल्होबाची 
ढुंगोली जळाली.

No comments:

Post a Comment