Saturday, March 1, 2014

चालत राहणार


चालणे प्रवाह जीवनाचा
थांबणे मरण यातना
पर्याय नाही दुसरा
शिवाय चालण्याचा.

चालता चालता भेटले 
वाटेत जे सगे-सोयरे
अनोखळी वाटसरू निघाले.
क्षणभराची साथ तयांची
देऊन गेली अनेक जखमा
कवटाळूनी त्या जखमांना
एकटाच मी चालत राहणार.  

दमलेल्या शरीरानी
थकलेल्या मनानी
निरुदेश्य मी 
भटकत राहणार.
चालत राहणार, चालत राहणार.


No comments:

Post a Comment