Sunday, April 6, 2014

कचरा


कचरा आम्हाला  आवडतो
आमच्या  घरात कचरा
गल्लीत कचरा
रस्त्यावर कचरा
नाक्यावर कचरा
अड्यावर  कचरा
स्टेशन वर कचरा

जिथे पहा तिथे
कचराच कचरा.

विदेशी कचरा
जास्तस आवडतो
कचऱ्याची दलाली
आम्ही आनंदी घेतो.


पडणारी विमाने असो
कि जंग लागलेली  जहाजे
किंवा बुडणाऱ्या डुब्या
देशाची सुरक्षा सुद्धा
करतो विदेशी कचरा .

सडलेल्या द्राक्षांचा
सुवास दरवळला
झिंगून डुक्कर
कचऱ्यात   पहुडला
परमानंदी टाळी
त्यास लागली.
कचऱ्याचा जयघोष
आकाशी दुमदुमला.
No comments:

Post a Comment